Biały

11 tekstów – auto­rem jest Biały.

Wy­bierając drugą połówkę z którą spędzisz życie, poczuj się jak śle­piec nie wy­bierając piękna, tyl­ko osobę która zaj­mie się tobą i zaak­ceptu­je ja­ki jesteś. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 5 marca 2012, 00:48

Stojąc nad stud­nią, wachając sie czy skoczyć i skończyć z życiem zas­tanów się ko­mu jes­teś pot­rzeb­ny a ko­go mu­sisz dop­ro­wadzić do za­wału jes­li jest ktoś ta­ki, idź przed siebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 lutego 2012, 01:56

Trze­ba być ho­noro­wym by skończyć to co zacząłeś. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 lutego 2012, 12:57

Czuć niena­wiść za­razem z chęcią wyrządze­nia krzyw­dy, tyl­ko w te­dy gdy oso­ba blis­ka Ci obiecu­je a ob­cej oso­bie to daje, 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 lutego 2012, 23:44

Bar­dzo lu­bię słod­kie może dasz pos­ma­kować swych ust. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 19 lutego 2012, 23:05

Sza­tan ku­si bo mu­si ku­sić, a Ty ? 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 lutego 2012, 14:05

Być dob­rym założenie, być złym po­ros­tu przyzwyczajenie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 10 lutego 2012, 13:39

Nie ma żad­nej sztu­ki wal­ki by nau­czyła Cię wal­czyć o swo­je racje. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 9 lutego 2012, 00:20

Masz fałszy­wych zna­jomych, może Ty jes­teś fałszywy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 8 lutego 2012, 02:06

Ilek­roć myślisz, myśląc by wy­myślić jak naj­lep­szy cy­tat po­zos­ta­jesz w myślach. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 7 lutego 2012, 19:13
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Biały

Użytkownicy
A B C
Kalendarz
Aktywność